Bundit Premium มอบทุนการศึกษามากมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆ ดังนี้

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “หลักสูตรการจัดการการค้าสมัยใหม่” วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 300 ทุน และศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 ทุน ปีการศึกษา 2562

2. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย “สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่” จำนวน 160 ทุน ปีการศึกษา 2562

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “สาขาวิชานวัตกรรมการค้า” จำนวน 100 ทุน ปีการศึกษา 2562

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา “หลักสูตรนวัตกรรมการค้า” จำนวน 100 ทุน ปีการศึกษา 2562

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม “สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า” คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 200 ทุน ปีการศึกษา 2562

6. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา “หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการค้า” จำนวน 200 ทุน ปีการศึกษา 2562

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ” วิทยาศาสตร์บัณฑิต
จำนวน 50 ทุน ปีการศึกษา 2562

8. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง “หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่” จำนวน 160 ทุน ปีการศึกษา 2562


โครงการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม
ผู้ประสานงาน : ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ 
E-mail : pinpinut@miat.ac.th