คำถามที่พบบ่อย Q&A

คำถามที่พบบ่อย

บัณฑิตพรีเมี่ยม การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้แนวคิด Work-Based Learning เรียนรู้ควบคู่การทำงาน แนวคิดดังกล่าวนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาแบบบูรณาการทำงาน Work Integrated Learning

หลักสูตรระดับสากล : เตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงาน ด้วยสมรรถนะครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตอบความต้องการของตลาดแรงงาน
กิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย : หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกร เช่น การเรียนรู้แบบโครงการ แบบแก้ปัญหา และแบบสร้างองค์ความร

Q : บัณฑิตพรีเมี่ยมมีสาขาอะไรให้เรียนบ้าง ?

A : บัณฑิตพรีเมี่ยมมีสาขาทั้งหมด 6 สาขา

    1. สาขาการตลาด
    2. สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า
    3. สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
    4. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
    5. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
    6. สาขาอาหารและเครื่องดื่ม

แผนการเรียน

Q : อยากเรียนกับบัณฑิตพรีเมี่ยม ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

A : คุณสมบัติของผู้สมัคร แบ่งตามแผนการเรียน ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้

 *เรียน 3 เดือน ฝึกปฏิบัติ 3 เดือน มีคุณสมบัติดังนี้

    1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า
    2. มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
    3. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์

* การจัดแผนการเรียนและฝึกอาชีพ แบบ 1 : 1

    1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6
       เข้าเรียนปริญญาตรี 4 ปี
    2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่า
       มีอายุไม่เกิน 27 ปี
       เข้าเรียนปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
    3. มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และซื่อสัตย์

Q : เปิดรับสมัครหรือยัง ? และปิดรับสมัครเมื่อไร ?

A : เปิดรับสมัครอยู่นะคะ เราเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มี.ค. 62 (เฉพาะวันอังคารถึงวันอาทิตย์)


Q : เอกสารในการสมัครมีอะไรบ้าง ?

A : 1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    2. วุฒิการศึกษาสำเนา 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริง)
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
    4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
    5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุลของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
    6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด
    7. สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา จำนวน 1 ชุด

Q : หากต้องการสมัครติดต่อใครได้บ้าง ?

A : ติดต่อสอบถาม 
    อ.ตรี โทร. 091-808-1336
    ดร.ปิ่น โทร. 091-808-1337
    อ.ภู โทร 091-808-1338

Q : บัณฑิตพรีเมี่ยมให้ทุนการศึกษาอย่างไร ?

A : หลักการให้ทุนของบัณฑิตพรีเมี่ยมมี ดังนี้
    1. นักศึกษารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร
    2. ฝึกปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ
    3. รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตามระเบียบบริษัท
    4. เมื่อสำเร็จการศึกษา บรรจุเข้าทำงานกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่เรียนในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ขอนแก่น/นครราชสีมา/สกลนคร/สุรินทร์)

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กรุงเทพ/ชลบุรี)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (นครปฐม)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (นนทบุรี)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช/ตรัง)
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

สถานที่เรียนในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (ปทุมธานี)

– มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กรุงเทพฯ)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (จันทบุรี)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สงขลา)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เชียงใหม่)

สถานที่เรียนในกลุ่ม “สถาบันการศึกษาเอกชน”
– มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (นครสวรรค์)

– วิทยาลัยเชียงราย (เชียงราย)
– วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (กรุงเทพฯ)
– วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ลำปาง)
– สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (สมุทรสาคร)
– มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (กรุงเทพมหานคร)
– มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (กรุงเทพมหานคร)

สถานที่เรียนในกลุ่ม “สถาบันการศึกษาอื่นๆ”
– มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)
– มหาวิทยาลัยพะเยา (พะเยา)

สถานที่เรียนในกลุ่ม “สถาบันการอาชีวศึกษา”
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1

    – วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
    – วิทยาลัยการอาชีพสอง
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
    – วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 3
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
    – วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 4
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
    – วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
    – วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสารคาม
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
    – วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
    – วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
    – วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
– สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
    – วิทยาลัยพณิชยาการอินทราชัย
    – วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
    – วิทยาลัยพณิชยการบางนา
    – วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
    – วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2
    – วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 3
    – วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
    – วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 4
    – วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
    – วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
    – วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2
    – วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
– สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3
    – วิทยาลัยเทคนิคสตูล