สาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

1) การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในธุรกิจด้านอาหาร
2) ทำงานในบริษัทต่างๆ ธุรกิจด้านการผลิตหรือแปรรูปอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจทางการขาย และการตลาดทางอาหาร ธุรกิจบริการด้านอาหาร
3) ทำงานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และนวัตกรรมอาหาร

ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา

ปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่มีบทบาทมาก ในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งมีผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชากรมีความต้องการขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังในการเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถือว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ทำให้มีผู้ให้ความสนใจที่จะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ดำเนินการเป็นธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจขนาดกลางที่พัฒนาจากขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการผลิตสายการผลิตในโรงงานอุตสหกรรม จากกระแสสังคมต่อความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันกันสูงทั้งด้านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ ราคาและคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการสูงสุดของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ

จากสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูง กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาลและสายการบิน เป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในการดำรงชีวิต ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตวัตถุดิบที่มีมาตราฐาน การคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา กระบวนการผลิตที่ต้องได้มาตราฐานและปลอดภัย การขนส่ง กระจายสินค้าและการจัดจำหน่ายไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การบริการที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการแรงงานในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารเป็นจำนวนมาก

จากสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารของสถาบันจึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาด เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการกลุ่มแรงงานที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง