การจัดการนวัตกรรมการค้า (MITr)

ผลิตบัณฑิตนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางปัญญา การดำรงชีวิต ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการต่อยอดธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โอกาสในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายงาน​ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าออนไลน์  ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า SMEs  เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ที่ปรึกษาทางธุรกิจการค้า  นักเขียนคำโฆษณา  นักรีวิวสินค้า​